WIELKI ODPUST TUCHOWSKI

Królowo Pokoju, módl się za nami!
Pod takim hasłem będziemy przeżywać tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski od 1 do 10 lipca. Słowo „pokój” jest dziś najczęściej wymieniane w różnych okolicznościach. W Kościele w Polsce realizowany jest program duszpasterski w oparciu o hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Tocząca się wojna na Ukrainie wzywa do modlitwy o zaprzestanie rozlewu krwi i o dar pokoju. W świecie rozdartym przez fałszywe ideologie i fanatyzm, gdzie są prześladowani chrześcijanie, konieczne są odwaga i pokój. Ojczyzna nasza woła o jedność społeczną i pokój. W rodzinach naznaczonych rożnymi sporami i konfliktami niezbędne są pokój i zgoda. Każdy człowiek potrzebuje do normalnego funkcjonowania pokoju sumienia. Dostrzegając te sytuacje egzystencjalne pragniemy podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego dotknąć tych ważkich tematów. Mamy nadzieję, że przybywający do Tuchowa pielgrzymi doświadczą, tak jak w poprzednich wiekach, wewnętrznej przemiany i pokoju serca, dzięki usłyszanemu słowu Bożemu i dobrze przeżytej spowiedzi. Czas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego zawierzamy Maryi, Królowej Pokoju, która u swego Syna, „Księcia Pokoju” (Iz 9, 5) może wyprosić upragniony dla nas wszystkich pokój.